Syndyk AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 318/15) zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup przedsiębiorstwa AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

english version

Syndyk AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 318/15) zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup przedsiębiorstwa AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

Przedmiotem przetargu - aukcji jest przedsiębiorstwo AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej z wyłączeniem należności i środków finansowych w tym środków pieniężnych i wierzytelności z rachunków bankowych AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej. Minimalna cena sprzedaży to kwota 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

Wszystkie dokumenty związane z procesem sprzedaży i niniejszego przetargu, w tym oferta oraz załączniki do niej winny być złożone w języku polskim. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100)

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 maja 2017 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2017 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 120 o godz. 13:00.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, regulamin przetargu oraz dane finansowe – Sprawozdania Finansowe dostępne są do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w kancelarii syndyka: 03-307 Warszawa ul. Kotsisa 2/4 lokal 14, tel. 22 8141020 lub 22 6145288. Wszelkie dokumenty udostępniane są w języku polskim.

Regulamin sprzedaży przedsiębiorstwa Ammono S.A. w upadłości likwidacyjnej.pdf