Projekt: POIG.01.04.00-14-212/12 Opracowanie przemysłowego procesu amonotermalnego z obniżonym ciśnieniem wodoru

Czas trwania: Projekt został rozpoczęty w dniu 1 lipca 2012 r., a zakończony w dniu 30 czerwca 2015 r.

Wydatki: W toku realizacji projektu wydatkowano łącznie kwotę 7 125 546,96 zł (47,68% kwoty planowanej pierwotnie), przy czym ze środków unijnych pozyskano za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dofinansowanie w wysokości 5 390 094,29 zł.

Opis projektu: Firma Ammono, dzięki pracom przeprowadzonym w ramach projektu, dokonała kompleksowej analizy wpływu wodoru na stosowane materiały instalacji wewnętrznych oraz materiału korpusu autoklawu. Opracowano metodę redukcji niekorzystnego efektu kruchości wodorowej poprzez obróbkę cieplną. Poszukiwano i wytypowano inne materiały konstrukcyjne. Działanie w zakresie materiałowym pozwoliły na uruchomienie innych ważnych dla firmy projektów wstrzymanych do tej pory z powodów braku właściwego materiału konstrukcyjnego, takich jak np. budowa przetwornika ciśnienia.

Opracowano prototyp instalacji oraz procedurę bezpiecznej i skutecznej analizy gazów poreakcyjnych, co w przyszłości może posłużyć do oceny prawidłowości przebiegu procesu krystalizacji.

Osiągnięto cel założony w projekcie, a mianowicie przeprowadzono procesy krystalizacji z obniżoną zawartością wodoru, jednak opracowana metoda redukcji jego zawartości okazała się mało ekonomiczna i jej wdrożenie uznano za bezcelowe. Rozwiązanie to wydłuża znacząco jednostkowy proces krystalizacji i znacznie zwiększa jego energochłonność, nie dając zarazem żadnych istotniejszych dodatkowych korzyści. Niestety, prace nad rozwiązaniami atrakcyjnymi technologicznie nie mogły zostać zakończone, gdyż firma nie posiadała dostatecznych środków na wykonanie kolejnych prototypów, zwłaszcza w końcowym okresie realizacji projektu.

Kontakt: Zbigniew Górecki, tel. 507 388 861, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.